Tag: travel

ایران سرزمینی به نام آریایی ها

ایران سرزمینی به نام آریایی ها واژهٔ ایران مستقیماً از پارسی میانه سرچشمه می‌گیرد. نخستین‌بار در دنبالهٔ نام اردشیر بابکان، بنیان‌گذار شاهنشاهی ساسانی به نام ایران اشاره شده‌است. در نقش رستم و سکه‌های اردشیر بابکان، به او با عنوان «اردشیر شاهنشاه آریان (ایران)» اشاره شده‌است. ایران (پهلوی ساسانی) و آریان […]

اطلاعات بیشتر